Armenska modna revija

Privlaèen prikaz najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil je potekal na privlaèno soboto. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so zahtevali, da preverijo, kaj so oblikovalci pripravili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je pomenila v najbli¾jem dejstvu in celotna stvar je postala neovirana. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo izvedbo so bili uporabljeni samo najbolj uèinkoviti in mirni materiali s pravimi barvami, med katerimi so bili bomba¾, lan in svila. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, polno kvaèkanih. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci oblikovani za ¾enske, med drugim pletene kape s kljuènim robom, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po oddaji sku¹a ponuditi lepo poroèno obleko, ki je narejena posebej za trenutno mo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz zadnje zbirke. Prihodki iz tekoèe dra¾be bodo dodeljeni zasebni siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène uèinkovite in tople akcije. Njeni lastniki so veèkrat prelo¾ili svoje izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija prispela v prodajalne, ki so trenutno pred majem. Poleg tega je napovedal, da je dru¾ba vzpostavila spletno trgovino, v kateri bi bile koristne tudi zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Lastno oblaèilno podjetje je pijaèa med najmoènej¹imi proizvajalci oblaèil v regiji. V regiji je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem z veliko najbolj¹imi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vsako obdobje v podjetju z veseljem pripravlja zbirke z visokimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, tudi tiste, ki so se ¾e pred nakupovanjem pripravljene hitro preseliti. Te zbirke se dogajajo en dan.Sedanji izdelki podjetja iz mnogih hitrih let u¾ivajo veliko priznanje med uporabniki, tudi znotraj, na in v tujini. Pi¹e o njej in ne presega omembe moèi zadovoljstva, ki jo je pridobila, in zagotavlja, da so dobièki najveèje vrednosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Za¹èitna oblaèila, medicinski pripomoèki za enkratno uporabo