Atex certifikat

Direktiva ATEX je namenjena zagotavljanju prostega pretoka izdelkov, ki so obkro¾eni z doloèbami tega besedila v Evropski uniji. Poleg tega je cilj zmanj¹ati in natanèno odpraviti tveganje uporabe orodij ali obrambnih sistemov v skupinah, ki jim grozi eksplozija, in katera oprema ali metode niso prilagojene zadnjim.

Direktiva opredeljuje osnovne zahteve atexa na podroèju varnosti in varovanja zdravja v eksplozivnih prostorih. Te zahteve se poveèajo predvsem na potencialne vire, ki lahko v eksplozivnih obmoèjih vnamejo orodja. Istoèasno se pridobiva do za¹èitnih organizmov, ki so med eksplozijo samohodni. Pomembnost teh za¹èitnih sistemov je predvsem najveèja zaustavitev eksplozije ali omejevanje rezultatov njenega ¹irjenja. Zahteve Atex hkrati zagotavljajo varnostno opremo. Ta oprema je naèrtovana kot varne naprave in lastni za¹èitni sistemi, ki so postavljeni v prostorih, ki so ogro¾eni zaradi te eksplozije. Zahteve Atex obenem upo¹tevajo dele in podsklopove, ki ne morejo opravljati neodvisnih funkcij. Vendar pa so pomembne predvsem zato, ker so varnostne naprave in za¹èitni sistemi.V celotni Evropski uniji je mogoèe kupiti samo predmete, ki jih pokrivajo zahteve direktive novega pristopa in ki jih predvsem ¾elijo doseèi ti ljudje.Doloèbe direktive ATEX veljajo samo za nove izdelke, ki se prviè uporabljajo na trgu. Gre tudi za tiste, ki so zgrajene na trgu Evropske unije, pa tudi za tiste, ki se uva¾ajo v evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi proizvodi, ki se gradijo v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz igre Evropske unije, \ t- druge in „nove“ proizvode, ki jih oznaèuje oseba, ki ni njihov primarni proizvajalec.