Barvne kropilnice

Vreèke za prah, zahvaljujoè ¹irokemu asortimanu filtrirnih vreèk iz drugega materiala, tudi z neobièajnim tipom in velikim èistilnim sistemom, ki se zaènejo od mehanske do prepihovanja in èi¹èenja umazanije s stisnjenim zrakom, najdejo svojo uporabo v skoraj vsaki industriji, kjer je problem z neèistim zrakom v industrijskem procesu.

Zelo priljubljeni - modularni filtri, ki se najpogosteje sprejemajo v lesni in pohi¹tveni sferi, zelo dobro opravljajo svoje delo in odstranijo druge pra¹ne metode, npr. Papir, plastiko itd. kadar se ¹ibki nepremièni zbiralci prahu uporabljajo za posamezne stroje posebej.

Separatorji prahu, kljub majhnosti, se odlikujejo po veliki povr¹ini filtracije. Uporabljajo se za stare in fine prah. Separatorji prahu s kanoferom se uporabljajo v industrijski filtraciji z nizko koncentracijo prahu. S pomoèjo za svojo obliko tvorijo veliko filtrirno obmoèje.

Zelo pomembna paleta predlaganih zbiralnikov prahu nam omogoèa, da izberemo pravi stroj za potro¹ni¹ka vpra¹anja. Veè informacij o svoji ponudbi lahko prenesete na nacionalno spletno stran ali pa se obrnete neposredno na nas.

Odpu¹ne naprave, ki jih ponujamo, so enostavne v eksplozijsko odpornih skupinah, kar dokazuje, da je to zbiralnik prahu, izdelan v skladu z doloèbami direktive EU atex, iz angle¹kega "atex dust collector".

uporaba:- prah, ¾agovina, lesni ostru¾ki- bru¹enje prahu z opilki razliènih materialov- oljna meglica itd.

Vabimo vas, da se seznanite z modernim filtracijskim zbiralcem prahu z modularno zasnovo, ki bo zaradi stabilne konstrukcije, veèfunkcionalnosti, mo¾nosti uporabe razliènih oblik, naèina praznjenja in èi¹èenja filtrov, na¹li uporabo v va¹em podjetju in ga ohranili èiste, v zimskem èasu pa metoda recirkulacije vrne topel zrak nazaj v dvorano.