Blagajna in fiskalni tiskalnik

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so orodja, ki se uporabljajo v tovarnah. Sledijo prihodki od prodaje izdelkov na drobno. Namen tega tiskalnika je poravnati davek na dohodek in DDV. Za uporabo tiskalnika v skladu z zakonom je priporoèena odobritev. Fiskalni tiskalnik ne more delovati brez povezave z raèunalnikom, ta blagovna znamka ga razlikuje od blagajne. Preveè pomembno je, da registrirate raèune v raèunalnik in jih dajemo.

Ta tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Program z odobritvijo ni namenjen za delovanje tiskalnika. Preprosto je na spletni strani proizvajalca tiskalnika. Trenutno modeli fiskalnih tiskalnikov, ki imajo v svoji dr¾avi odobritev zemlji¹è, uporabljajo pristani¹èe RS-232 kot pomembno komunikacijsko pristani¹èe. Nasprotno pa so vrata USB zgrajena tako, da so v naèinu delovanja odprta kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, menijo, da je treba opraviti tudi fiskalno dnevno poroèilo. To poroèilo se shrani v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik priznava nalogo tiskanja davènih raèunov za stranke v skladi¹èu in na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov so podatki za arhiviranje. Po prodaji izdelka je treba stranki posredovati davèno potrdilo. Osebe, ki ponujajo izdelek, bodo 5 let izdajale kopije davènih seznamov. Izjemoma je mogoèe na raèunalniku shraniti kopije dokumentov, ki so v elektronski vlogi. Finanèni tiskalnik ni zelo priljubljen. ©katla za tiskalnik vsebuje informacije, ki na koncu trpijo, ko ji je ¾enska predstavljena. Pomanjkljivost finanènih tiskalnikov je zadnja, da natisnjeni raèuni niso popolne oblike, saj se bodo po kratkem èasu odtisnile èrke. Skupaj z uredbo ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list, toèka 363 v zgodovini blagajn je priporoèljivo opraviti tehniène preglede fiskalnih naprav vsaj vsaki dve leti. Zavezanci za DDV lahko zaprosijo za pomoè za fiskalni tiskalnik.