Blagajna s te o

Predvsem pa je pomembno, da skrbimo za dejstvo, da blagajna in finanèni tiskalnik nista isti. Obstajajo naprave, ki se med seboj znatno razlikujejo. Èeprav se pogosto zamenjujejo med seboj, imajo lastne sisteme prodajne registracije, za katere so znaèilne razliène funkcije.

Blagajne imajo ves sistem za upravljanje prodaje. Vsebujejo zbirko podatkov o storitvah, zato ne ¾elijo biti povezani z nobeno drugo napravo. Zato lahko reèemo, da so samozadostni. Ker imajo veè polo¾ajev kot fiskalni tiskalniki, so cenej¹i od njih, kar je seveda prednost. Znano je, da vsi gledajo zadnje, da zaslu¾ijo denar in kako porabiti najmanj.Finanèni tiskalniki so poveèane blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja potrdil in obna¹anja prodajnega sistema je vedno veè funkcij. Na primer, lahko spremljajo inventar izdelkov, ki jih je v na¹i ponudbi znano podjetje. Zahvaljujoè tak¹nim ponudbam vedno veste, kaj lahko v doloèenem trenutku manjka iz trgovine in kaj je treba kupiti ob pravem èasu. Poleg tega so za njihov stil na voljo razliène promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, ampak tudi cenej¹a prodaja materialov v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretji pa dobite brezplaèno. Druga prednost je, da lahko neposredno delajo na raèunih za DDV in ponudbo za izbolj¹anje va¹ega raèuna pred tiskanjem. Tak¹na mo¾nost nima fiskalnih blagajn. Za razliko od blagajn pa niso samozadostne in pravilno delujejo, ampak morajo biti povezane z zunanjim prodajnim sistemom, to je raèunalnikom. To je tudi prednost in prednost. Bolezen je, da brez raèunalnika ni upanja za tiskanje potrdil. Nakup raèunalnika je dodaten stro¹ek. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji na raèunalniku natanènej¹i in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki so bolj primerni za prostore, kjer so pomembne podatkovne baze. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèimo za nakup, je vredno razmisliti, ali potrebujemo tak¹no specializirano opremo. Za ljudi, ki upravljajo majhne prodajalne, sistem dela ni tako pozitiven in stro¹ek blagajne je o¾ji od fiskalnega tiskalnika.