Cena konfokalnega mikroskopa

Za tiste, ki niso ocenjeni z naslovom davka preko blagajne, servisna knjiga ne bo zagotovila bolj konkretnega priznanja. Toda tisti, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, ali prodajali sadje in prodajali storitve, ko bodo videli, da uporabljajo davèno blagajno kot nerezident, bodo imeli tak¹no knjigo na znaèilnem mestu. Pomisliti je treba na dejstvo, da lahko izguba storitvenega registra blagajne povzroèi neprijetne posledice za vlagatelja. ©e posebej bodo imeli pomen, ko bo podjetnik sku¹al to obliko prikriti tako iz storitvenega podjetja kot iz davènega urada.

Storitvena knjiga je potrebna, ker vsebuje vse vrste ocen in restavracij. Predstavnik davènega urada lahko na podlagi vnosov s spletne strani ugotovi, ali je poslovne¾ pravilno vodil evidenco ali pa ne. Torej, èe gre za izgubo ali unièenje servisne knjige, ne oklevajte in o tem obvestite urad. Izstopa ne samo zato, da poroèa o tem, da je knjiga izgubljena, ampak tudi, kako je bila dose¾ena. In zadnji se ne konèa z nalogami, ki bi jih moral imeti podjetnik v tej obliki.

Pomembno je, da tudi po poroèanju o izgubi v pisarni, poklièete dru¾bo fiskalno blagajno, nov filter, ki opravlja storitev in pregled blagajne. Njen prebivalec nam bo dal dvojnik. Za prikaz takega dela je potrebno izdati varnostno kopijo knjige. Ampak, èe je v preteklih letih od storitev drugih storitvenih podjetij, je treba ustvariti z dejstvom, da dvojnik knji¾ica lahko vsebuje vrzeli. Zato je najbolje, da se ta register vodi tako, da se vedno obravnava na doloèenem mestu, ni pomembno, da ga odvzamemo, da je in kje vsi nimajo dostopa.

V primeru, da predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo kakr¹ne koli nepravilnosti v dvojniku, lahko zato povzroèi celo potrebo po vrnitvi koncesije, dodeljene za nakup blagajne. Poleg tega, èe se je podjetnik sam odloèil, da se bo s pisarno dogovoril kot zavezanec za DDV, se bo po takem incidentu zgodilo, da bo zahteval odstop od takega sistema vodenja evidenc.