Cenik raeunovodskih pisarn

Raèunovodski urad kot gospodarski subjekt zagotavlja pomoè pri raèunovodstvu, vodenju kadrovske in plaèilne listine. Ta pomoè igra na polo¾aj drugih gospodarskih subjektov ter dru¾be in fiziènih oseb.S podpisom pogodbe izvajalec, to je raèunovodski urad, opravlja naloge v zvezi z izpolnjevanjem davène zakonodaje, dobrega dela in pravic, povezanih s socialnim zavarovanjem.

Optima Biuro Rachunkowe (raèunovodski urad je bil ustanovljen za poenostavitev dela raèunovodskih pisarn, ki opravljajo serijsko podobne operacije v seriji. Modul Optima je neloèljivo povezan z raèunovodskim uradom, zato se lahko vsi podatki redno spreminjajo in sinhronizirajo. To olaj¹a raèunovodja, da zaène poslovati, ne da bi se prijavil.V zvezi s kolièino in formulo podjetja se lahko uporabljajo razlièni moduli, ki jih zagotavlja raèunovodski program Optima.Seveda, na primer, modul davène knjige omogoèa enostavne raèunovodske storitve za podjetja. Omogoèa vam, da z davènim naslovom po¹ljete v skladu z najnovej¹imi predpisi. Drug element trgovalne knjige vam omogoèa izdelavo knjig v skladu z najsodobnej¹im raèunovodskim aktom. Raèunovodski procesi so popolnoma avtomatizirani. Ta modul evidentira DDV. Omogoèa tudi po¹iljanje deklaracij na elektronski naèin.Drugi element osnovnih sredstev daje raèunovodskim pisarnam prilo¾nost, da vodijo evidence o osnovnih sredstvih za stranko, poleg tega pa tudi prave in notranje vrednosti. Prav tako vam omogoèa, da uredite amortizacijo. Prav tako samodejno knjigovodska amortizacija in bele¾i zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plaèe izraèunava in daje davène napovedi ter izraèuna prispevke za socialno varnost. Raèunovodski pisarji omogoèajo, da obdr¾ijo celotno dokumentacijo o osebah in plaèah. Deluje s plaèilnim naèrtom. Popravi plaèilne liste in po¹ilja deklaracije davènemu uradu. Vse to se zgodi skupaj z najnovej¹imi predpisi, ki se nenehno posodabljajo.Program Optima je programska oprema, ki jo preprosto uporabijo raèunovodske pisarne in davèni svetovalci. Aktivna je v veliki kategoriji in vzorec storitev, ki je na voljo prek interneta.