Ciklonski separatorji prahu

Vse od hitrega razvoja industrijskih panog, povezanih predvsem s predelavo izdelkov in razliènih vrst materialov, se proizvodni obrati spopadajo s prekomernim opra¹evanjem doma. Te¾ave zadnjih prikljuèenih niso povezane z varnostjo, temveè z varnostjo proizvodne hale, saj je znano, da je veliko industrijskih prahov vnetljivih in da lahko povzroèi eksplozijo ali po¾ar.

Toda zdravje zaposlenih, ki so izpostavljeni negativnemu vplivu onesna¾enja s prahom, je prav tako zelo pomembna zadeva. Kot ka¾ejo ¹tudije, vadba v preveè pra¹ni sobi vodi do ¹tevilnih bolezni, zaèen¹i s te¾avami z dihalnim sredstvom in pljuèi na raku.Zato v strahu za zdravje in udobje zaposlenih, pa tudi za varnost doma, podjetja vlagajo v enake prave sisteme za ekstrakcijo prahu. Na trgu je veliko podjetij, ki so vkljuèena v celovito namestitev sistemov za odstranjevanje prahu. Izdelani so individualni cilji, v katerih se porabijo re¹itve, prilagojene potrebam doloèenega proizvodnega obrata.

Poleg ciklonskih separatorjev se uporabljajo tudi tkaninski filtri. Tehnologije èi¹èenja zraka so odvisne od vrste prahu, s katerim se mora podjetje ukvarjati.Obièajno se domneva, da so najbolj nevarni prah nastali med ostrenjem, bru¹enjem in poliranjem. Drugi viri nastajanja prahu so postopki, ki spremljajo obdelavo lesa, biomase, stekla, keramike, apna, metalurgije ali rudarske industrije. Kot je ¾e znano, je izpostavljenost temu zelo ¹kodljiva za zdravje ljudi, pogosto pa ljudje, ki so v pra¹nih razmerah, trpijo zaradi zadnje poklicne bolezni. Od zadnjega stanja je potrebno èim manj napora za zmanj¹anje pra¹nosti v delovnem okolju.

Novi filtrirni sistemi morajo dati veliko glamurja in visoko varnostnih funkcij v pisarnah, kjer nastaja prekomerno onesna¾enje s prahom. Odstranjevanje prahu je predpogoj za pravilno delovanje takega podjetja, zato ni vredno vlagati v filtriranje organizmov in vlagati v najbolj¹o mo¾no namestitev. Na poljskem trgu obstaja veè podjetij, specializiranih za odpra¹evanje gradbeni¹tva, ki uporabljajo druge tehnike in re¹itve. Od kompleksnih modularnih sistemov do nekaterih hibridnih naprav.