Davena stopnja b

https://ecuproduct.com/si/biostenix-sensi-oil-new-biostenix-sensi-oil-protistrup-do-tezav-s-sluhom/

Ko se zaènejo uporabljati nove davène stopnje, morajo podjetniki reprogramirati blagajne. Spreminjanje davènih stopenj je korak za vlagatelje, da potrebujejo spremembe programske opreme v prodajnih raèunovodskih napravah, tj. Kako in kje lahko to storite? V storitvi blagajne je zadnje polje, na katerem so naprave izpostavljene ne le pregledu. Ko je ¾e znano o spremembi stopenj darila na takih toèkah, mno¾ice zaènejo prevladovati.

Èe reprogramiranje blagajne ne obstaja veè, in polo¾aj v èakalni vrsti je zelo drugaèen, ne bodite stresni. Pomembno je, da ga ustvarite sami, brez pomoèi strokovnjakov. Preprosto segajte po navodilih za uporabo in vas korak za korakom opominja v skladu z navodili proizvajalca. Vse ponudbe ni treba roèno premikati. To je zelo neprijetno, èe smo na blagajni programirali veè izdelkov.Spreminjanje stopenj DDV v vpoglednih zneskih ne bi smelo imeti dileme za prodajalne. Èe v njej ni nobenih skupin izdelkov, blagajne pa niso neposredno povezane s prodajnimi sistemi, se lahko operacija izvede hitro. V uspehu tak¹nih povezav mnogi ¾elijo od vrednosti programske opreme.Te¾ava se pojavi med migracijo blaga med posameznimi stopnjami DDV. Pri denarnih sistemih, ki delajo s priljubljeno programsko opremo, lahko naletimo na te¾ave. Obièajni programi, ki nimajo mo¾nosti filtriranja, razvr¹èanja èlankov, ne bodo prispevali k velikemu odkritju, na primer po tem, ko bo proizvajalec, del èrtne kode ali katera koli naslednja oznaka, pogodbeno doloèil skupine blaga, da bi se prilagodili novi davèni stopnji. Vsako datoteko v takem programu bo treba izbolj¹ati roèno.Nove stopnje DDV lahko prisilijo nekatere davkoplaèevalce, da sodelujejo z blagajno. Povezan je torej z ¾ensko konstrukcijo ali z veliko kolièino ti ponastavitve, ki ne gredo na naslednji popravek DDV.Enako velja za naprave, ki imajo ¹tevilna poroèila blizu leta 1825, ker takrat v takem blagajniku napolnijo pomnilnik. Zato je bolje dobiti novo blagajno. Tehnolo¹ko nova blagajna bo skladna garancija za nemoten prehod na knjigo s sedanjimi stopnjami DDV.