Du evne motnje in du evne bolezni

Du¹evne motnje lahko vplivajo na glavo katere koli starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, da se na to prito¾uje skoraj 20 odstotkov ¹olskih otrok. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi motnjami?

Najprej morate vedeti, da se vse motnje pri dojenèkih lahko ujamejo v preostalem stoletju. Nekateri pogosteje se pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, druga je primerna za pred¹olsko vzgojo, medtem ko so popolnoma drugaène motnje predstavljene le v èasu ¹olanja. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se njihovi simptomi s starostjo spreminjajo.

Anksiozne motnje, ki se pojavljajo na treh podroèjih, so zelo resne. Prva je skupina subjektivnih izku¹enj, ki deluje tako, kot otrok vidi v najbli¾jem umu. Druga skupina je somatska sfera, ki se zni¾a na tisto, kar otrok pade v domaèem telesu. Somatski simptomi vkljuèujejo razliène vrste boleèin (npr. Trebuh ali glavo, celo bruhanje in omedlevica. Otrok je lahko tudi nenaklonjen hrani in varovalki ponoèi. Zadnja sfera se nana¹a na otrokovo obna¹anje in se dr¾i moteèega vedenja. Otrok lahko na koncu komunicira s svojimi vrstniki in se brani bolj umaknjen.

Kdaj bi morali obiskati psihiatra s svojim otrokom? Razlog za spopade specialista je vsakr¹no vedenje otroka, ki zapusti bazo. Na¹ mladi psihiater v Krakovu se ukvarja z otroki, za katere je bolezen odgovorna za spremembo v uporabi. Zahvaljujoè ¹tudiju umetnosti z otroki in velikemu odmerku empatije, obisk na¹ega specialista ne bo stresen za va¹ega otroka. Zahvaljujoè najnovej¹im naèinom umetnosti z otroki, na¹ mladi psihiater ne bo le diagnosticiral problema, temveè bo tudi storil vse, kar je v njegovi moèi, da bo otroku zagotovil zadovoljstvo.