Earobni rezalnik cenik

612p magic rezalnik je uèinkovita naprava za rezanje vseh vrst hrane. Dodana je tudi izdelavi mehkih izdelkov, kot je nekaj zelenjave, ko je oster kot sir. Dobro blago in natanèna izdelava zagotavljata veliko in enostavno upravljanje. Konstrukcija stroja omogoèa, da se ohrani v enostavnosti in delovanju vseh sanitarnih priporoèil. Sama storitev je avtomatizirana in enostavna, zaradi èesar se novi gost lahko ¾e uporablja pri teh nalogah.

https://form-explode.eu/si/

Tehnièni parametri èarovnika za rezanje 612p so:- dimenzije 635 x 500 x 495 mm- varnostni razred je IP33- te¾a naprave 39 kg- debelina rezanja od 0 do 28 mm- 300 x 250 mm podajalna miza- moè motorja 250 W- dol¾ina rezila no¾a 300 mm

Rezalnik je izdelan v dveh skupinah.Standardna izvedba je opremljena s tipkami za zaustavitev zagona in samodejnim mehanizmom za izklop no¾ev za te¾ave z napajalno napetostjo v konstrukciji.Èarovnik za rezanje je za¹èita pred nenamernim vklopom. Senzor v posodi zazna nepravilno namestitev za¹èitnega no¾a. Zahvaljujoè temu ni nobenega dodatnega vklopa, ki ¹èiti operaterja.Vsakodnevno vzdr¾evanje ni te¾ko in dodatno se zgodi v bli¾nji prihodnosti. Vse, kar morate storiti, je po konèanem delu oèistiti ostanke izdelkov, kot je ma¹èoba ali drobtine. Vsi elementi, kot so pladenj, pokrov no¾a, se lahko hitro razstavijo in ni potrebe, da se katera koli naprava uporablja do zadnje.Rezalnik bo dobro deloval tudi v ni¾jih trgovinah in v srednje velikih obratih, kjer je predelava blaga na nizki ravni.Cena rezalnika èarovnika 612p je pribli¾no 4500 PLN bruto.Za rezalnik so na voljo tudi nadomestni deli pri temnih cenah. Naprava je name¹èena s ¹tevilnimi dejavniki, ki jih je mogoèe zamenjati za uspeh po¹kodb ali okvar.To bo zmanj¹alo dolgo ¾ivljenjsko dobo modela.