Elektronski sistem prodaje vozovnic

Vzpostavljen je bil celovit sistem maloprodaje, ki se nana¹a na primere organizacij, ki upravljajo velike prodajne mre¾e. Ustrezno in uèinkovito upravljanje prodajnih mre¾ je velik izziv. Uporaba te metode omogoèa vodstvenemu osebju dostop do doloèenih analiz in podatkov o upravljanju.

Program je dobro orodje za navadne ljudi, kar omogoèa uèinkovit polo¾aj na vsakem polo¾aju. Skozi prodajni sistem smo prilo¾nost za uvajanje najsodobnej¹ih izhodov v celotno fazo v podjetju. Iz sistema smo alternativa razliènim postopkom za izbolj¹anje vodenja organizacije, od prodaje na drobno, distribucije, logistike in raèunovodstva do upravljanja. S ¹iroko paleto mo¾nosti se program zbira v vseh vrstah prodajnih mre¾, ki jih sestavlja veè ali veè sto trgovin. Zbira se dobro in v kratkih prodajnih arhitekturah. Neomejeno podroèje delovanja maloprodajnega sistema omogoèa servisiranje vseh podroèij delovanja prodajne mre¾e.

Sestavljen je iz naslednjih elementov:

maloprodajni sistem z visoko in veè panogami,Modul Manager, katerega izdaja se izvaja,Program centralnega skladi¹èa in distribucijskega upravljanja, pravi tudi za najbolj resno uporabo pogojev vladanja gospodarske kampanje.

Program ima tudi specializiran, integriran finanèni in raèunovodski sistem ter sistem osebnega in plaèilnega sistema, ki zagotavlja celovito podporo vsem procesom upravljanja maloprodajne mre¾e.

Sistem maloprodaje ima in ima veliko udobja za potro¹nike. Omogoèa veliko funkcij, ki vam bodo pomagale pri nakupu. Omenimo lahko ¹tevilne prednosti multimedijske samopostre¾ne postaje za stranke, ki s skeniranjem èrtnih kod omogoèajo hitro plaèevanje izdelkov.