Fiskalni novitus

Vsi davèni zavezanci, ki opravljajo storitve za fiziène osebe, ki ne vodijo podjetja, imajo namen voditi evidenco z uporabo davènih naprav, kot so blagajna ali fiskalni tiskalnik.

Fiskalna blagajna je oprema z leti, ki so obièajno dana v tovarnah, pa tudi razlièni ponudniki storitev, od raèunalni¹kih storitev do zdravnikov.Posnet tiskalnik je poceni za razliène vrste podjetnikov. Iz nje èrpajo predvsem pomembne trgovske verige, ki izdajajo veè tisoè prejemkov na dan.Toda pomislimo, zakaj blagajna ne bi bila primerna za to, lahko pa tudi obravnava ne¹teto prejemkov? Soglasje, vendar blagajna ne bo natisnila raèuna z DDV, medtem ko se v prodajnih mestih brez take opreme konèa roèno, kar ni velik problem za izbolj¹anje produktivnosti in storitev. To daje ¹e bolj nestrpno, tudi manj¹a podjetja dose¾ejo to vrsto re¹itve.Nakup tiskalnika ni na voljo, ustvarjen je s potrebo po veè kot dveh tisoè luèkih in je treba upo¹tevati, da to orodje, za razliko od valute, ne deluje samostojno. Da bi jo podprli, je potreben raèunalnik, ki je opremljen z dobrim prodajnim programom, poleg tega pa obstajajo stro¹ki, vendar so velike koristi. Tako lahko sledimo izdatkom prodanih izdelkov v èasu tiskanja potrdila o prejemu in ne, ko smo pri uspehu blagajn, ¹ele po branju prodaje prek programa za shranjevanje.Pri izbiri tiskalnika, ki bi ga morali imeti, o kateri bazi podatkov o blagu (¹tevilu PLU kod, je na¹a naprava tista, ki bo izbrala pribli¾no 20 odstotkov veè, kot potrebujemo v èasu, ker se zmogljivost ne more poveèati in del na¹e ponudbe se lahko poveèa. Drugi pomemben dejavnik, na katerega moramo biti pozorni, je dnevno ¹tevilo izdanih potrdil.

Tiskalniki se ¹tejejo zaradi ¹tevila kod in tiskanih vstopnic za:- majhna / prenosna - v povpreèju 100-150 raèunov na dan- okna trgovin - namenjena pomembnim maloprodajnim mestom in imajo zelo obse¾no bazo blaga.Trenutno obstajajo naprave, ki na raèune za mo¹ke vr¾ejo samo zvitek papirja, ker je kopija usmerjena elektronsko, na kartico SD.