Fiskalni tiskalnik upos

Èe vodite restavracijo, bar, kavarno ali hitro hrano z jedmi z rezervoarji, je ta èlanek za vas. Od leta 2015 dalje vsaka oseba, ki na Poljskem izvaja gostinsko lokacijo, tudi ti "majhna gastronomija" je dol¾na registrirati prodajo prek blagajne, ne glede na vi¹ino prometa.

V praksi lahko v gastronomskih prostorih naletimo na dve osnovni vrsti naprav: fiskalno blagajno, to je napravo, ki deluje neodvisno, in fiskalni tiskalnik, ki mora biti povezan z raèunalnikom s prodajno aplikacijo, ker ne more imeti niti tipkovnice. Ta naslednja raztopina se zdravi v popolnih restavracijah ali verigah za hitro prehrano. Majhni prostori obièajno nimajo raèunalni¹kih programov, ki bi slu¾ili strankam na posameznih mizah.Fiskalna blagajna za gastronomijo bi morala imeti malo bistvenih znaèilnosti, ki bi jo razlikovala od redne blagajne in olaj¹ala delo natakarjev ali gostiteljev, kot so: poveèana trdnost za pokrivanje in umazanijo, trajna baterija, hitra zamenjava papirja, intuitivna in desnièarska storitev ali izpis za hiter sprejem, za èlovek, ki nestrpno èaka na mizi za individualno poravnavo. Dodatni argument je mo¾nost shranjevanja elektronske kopije raèuna, ki vam omogoèa shranjevanje va¹ih natisov, na primer na pomnilni¹ko kartico, kar izbolj¹a njihovo za¹èito za zahtevanih pet let.Fiskalna blagajna za gastronomijo mora biti optimalne velikosti, ki omogoèa naravno uporabo na pultu ali pri mizah in se giblje po celotni hi¹i, kot tudi nova in udobna oblika. Gastronomska programska oprema je namenjena natanènemu spremljanju prodaje in podrobnemu poravnavanju natakarjev.Nakup blagajne je eden od bolj zdravih stro¹kov za ¹tevilne zaèetnike, zato je vredno dodati, da èe je izpolnjenih veè pogojev, lahko dobite popust v vi¹ini do 90% cene blagajne. Prav tako je dobro pogledati na blagajno za gastronomijo, jo preizkusiti in usposobiti zaposlene z resnicami o njeni uporabi in enotnosti s skladi¹èi, ki slu¾ijo restavracijskim toèkam.