In truiranje 4 2 3 1 pdf

Coaching je isto razvojno orodje, ki se uporablja za poveèanje uèinkovitosti in prakse projektov. Na delovnem mestu to pomeni skoraj veè, da stranka, kot ciljna oseba, na katero ¾elimo udariti, signalizira, da mora biti strokovnjak za svetovanje v resniènem ¾ivljenju. Zato se mi kot delodajalci odloèimo, da po¹ljemo zaposlene, ki delujejo kot nadzorniki stranke, na usposabljanje, ki bo dalo, da bodo gostje v tem obdobju zadovoljili potrebe na¹ih uporabnikov, jim zagotovili strokovno svetovanje in okrepili svojo vezanost na znano podjetje.

Poleg tega bo strokovni coaching usposobil zaposlene o tem, kako bolj ukrepati pri potencialnih kupcih, kar bo vodilo ne le do ohranjanja prej¹njih strank, ampak tudi do pridobivanja novih. Coaching ni le razvojno orodje, ki se obravnava v skupinah za usposabljanje zaposlenih. Dobite lahko tudi individualno coaching sejo za poslovne uporabnike. Dejavnost tega prevoda je zaèetek na podroèjih odgovornosti vodje, ustrezna komunikacija z ekipo in potrebne kompetence o pomembnosti vodje. Kot je mogoèe, in¹truiranje je tako postopek za pripravo na predsednika dru¾be.

Vsak vodja podjetja bi moral vsaj enkrat letno opraviti usposabljanje za mened¾erje. Ime se ne nana¹a le na to, da smo usposobljeni delavci, kaj so v èasu sprejemanja skoraj vsega in postajajo popoln partner in prijatelj stranke. Poskrbeti je treba za dejstvo, da je vodja doloèene institucije najbolj reprezentativno bitje. Mnenje o njem bo doloèilo, katera je glavna ideja celotnega podjetja. Nesprejemljivo je, da predsednik blagovne znamke nima ideje, da bi ga priporoèal, ne vidi pravil, na katerih deluje, ne pozna pomembnih naèel tr¾enja in kaj naj si postavlja cilje in tesno ime. Seveda obstajajo gostje, ki so nadarjeni za upravljanje s èlove¹kim materialom, med dru¾beno skupino, ki so predsedniki podjetij in korporacij, pa je omejen odstotek. Vsi ostali bi se morali ¹e posebej nauèiti, da je zdaj splo¹no na voljo. Ker predsednik, ki nima ustreznih znanj za opravljanje svojega polo¾aja, ne bo mogel motivirati zaposlenih, da si prizadevajo za nenehen razvoj podjetja.