Izjava o skladnosti blaga

Izjava ES o skladnosti ima zato pisno izjavo proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov material enak priporoèilom Evropske unije. Ta izjava se mora nana¹ati na enake ali veè proizvodov, ki so jasno oznaèeni z imenom proizvoda ali oznako ali pa so njihova posebna oznaka. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, potrebne za uporabo zahtev direktiv.

Mass ExtremeMass Extreme najboljša pomoč pri izgradnji mišične mase

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi podvr¾eni postopkom ugotavljanja skladnosti, po potrebi pa morajo imeti tudi ustrezna potrdila. Postopek ugotavljanja skladnosti se pripravi z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Pravzaprav se imenujejo moduli in obièajno so oznaèeni z velikimi èrkami. Izbira tega zaporedja ¾eli proizvajalec, ki ga i¹èe v skladu s svojimi preprièanji z vidika, ki mu je predstavljen v informacijah in obravnavi izdelka. Pri tehnièno povpreènih izdelkih se lahko zaporedje postavi samo iz samega modula (npr. Modul A, pri naprednej¹ih izdelkih pa so ti postopki nastavljeni (npr. V primeru ¹tevcev elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem se dokumentira rast in sad aktivnosti. Proizvajalec mora na materiale, ki so izjava o skladnosti, namestiti oznako CE. Velika odgovornost, povezana z izdajo izjave o skladnosti s strani proizvajalca, izhaja iz zadnjega, da je mo¾no, da izdelek, za katerega je bila izdelana dokumentacija, izpolnjuje vsa bistvena prièakovanja, je prav tako dobra pri pomembnih predpisih.Sporazumi ES o skladnosti bi morali vsebovati druge informacije v skladu z naslednjo predlogo (v skladu z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 o metodah razglasitve skladnosti gradbenih proizvodov in naèinu oznaèevanja z oznako gradnje: \ t1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - poleg tega, èe se ¾eli, tudi njegov evropski poobla¹èeni zastopnik3. Ta izjava o skladnosti je izdana izkljuèno za odgovornost proizvajalca (ali monterja.4. Kaj predstavlja predmet deklaracije - identifikator izdelka, ki bo po potrebi omogoèil rekonstrukcijo njegove zgodovine - prilo¾ite fotografijo5. Zgoraj opisana izjava je v skladu z dobro zakonodajo Skupnosti (seznam.6. Sklicevanje na specifikacije ali fotografije na usklajene standarde - na katere se nana¹a izjava7. V dobrih primerih je treba zagotoviti informacije o prigla¹enem organu, ki je posredoval in dal potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: na ime katerih je bilo ime podpisano, datum in plo¹èa izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek dobi oznako CE. Obstoj te etikete na embala¾i izdelka vas obvesti, da ¾eli direktive EU. Govorijo o vpra¹anjih, povezanih z zdravjem in lokacijo, varnostjo uporabe, ter doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti in nima izjave o skladnosti, ne sme biti vkljuèen v nakup ali biti predan v kraju Evropske unije. Pogodbo je navedel proizvajalec, ki je uspe¹en, ko lahko ustanovi svoj sede¾ zunaj Evropske unije - njegov evropski poobla¹èeni zastopnik.