Kako prevariti test noseenosti da je pozitiven

®enske, ki i¹èejo otroka, kot tudi tiste, ki se bojijo noseènosti, poleg opravljanja testa noseènosti, posku¹ajo v sebi najti znake, ki bodo ali bodo izkljuèevali strahove (ali mo¾nost oploditve. In kateri so ti simptomi? Kdaj jih lahko najdete? Pomemben in hkrati najbolj znaèilen simptom noseènosti je nedvomno pomanjkanje èasa. Ne namerava pa, zakaj je treba stres - zamude pri menstruaciji, celo veèdnevne, ustvariti zaradi ¹tevilnih dejavnikov, vkljuèno z razoèaranjem in stroko. Na novem pa redna menstruacija ne izkljuèuje noseènosti. Iz nje izvira, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo, da posku¹amo dobiti potomce, ni trenutka, zato je test noseènosti, ki veselo oznaèuje dve èrti. Kaj je dobro?

http://kankusta-duo.shop/si/

Obstajajo situacije, ko imajo bodoèe mame simptome noseènosti ¾e v prvem tednu oploditve. Vendar pa vedno sledijo en mesec. Vendar pa je njihova najveèja intenzivnost ob koncu prvega trimeseèja, ki je pribli¾no 10. teden, in preidejo v mesta 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Obèutljive in boleèe prsi. Pri skupini noseènic, ki se pripravljajo na prihodnjo mamo, ne le za pravilno no¹enje otroka v zadnjih devetih mesecih, ampak tudi za naslednjo vzgojo, se pribli¾uje veliko hormonskih sprememb. Zato se lahko zaradi poveèanja mleènih ¾lez prsi zdijo veèji, bradavice pa dalj¹e in enostavnej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj oèiten in pogost simptom noseènosti. Zgodaj zjutraj dra¾ijo daleè stran in morda celo nekaj ur. Obièajno se prito¾ujejo nad ¾enskami, ki so v zgodnji noseènosti (toda tudi tu so odstopanja od zneska - moj bratranec je bil nedavno glavni èas z upanjem in mi je kupil, in se mi ni zdel naenkrat. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kar vodi v jutranjo slabost. Vendar so opazili, da je njihova resnost veliko bolj priljubljena med ¾enskami, ki so v stalnem strahu in stresu.Sprememba apetita. Seveda ni nihèe tuje takim simptomom, kot je poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da se odloèamo, da bomo jedli vse, kar je na na¹i ulici v hladilniku, in dejstvo, da je nenadoma zelo dobra me¹anica sleda s kislimi kumaricami in Nutelami, se v na¹em sistemu spremeni v hormonske spremembe.

Vendar, ko sem ¾e oznaèil prej¹nje dele vnosa, se lahko pojavijo vsi simptomi noseènosti. Prav tako ni mogoèe reèi, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ljudje, ki zelo slabo trpijo zaradi nev¹eènosti zgodnje noseènosti, vendar obstajajo (tudi ko so pogosto primeri, ko je noseènost praktièno popolna. Zato ne razmi¹ljajte o filmih in serijah, ki nas uvajajo, da oploditev pomeni stalno bruhanje, spremembe razpolo¾enja in omedlevica od pomembnega dne oploditve. Za vse ¾enske je blagoslovljeno stanje na povsem drugaèen, drugaèen naèin.