Leviearji

Vsak zaposleni je ogromen. V dru¾bi smo skupina, del splo¹no sprejete celote. Za nas so znaèilne nekatere podobnosti, skupni naèrti za drugo vrsto ¾ivljenja, delimo to tradicijo in zgodovino. «To pa ne pomeni, da vsi obstajamo enako. Skupina zaposlenih je odlièna skupina, ki je izbira neobvladljivih, popolnoma posameznih enot. Vsaka od vrednot ima veèjo ali manj¹o idejo o celotnem delovanju skupnosti, vsako podjetje v manj¹em ali veèjem slogu bi bilo koristno za izmenjavo zgodovine celotne dru¾ine.

Delavci so zbirka posameznih enot, ki so vedno ena od skupnih znaèilnosti, ki jih je mogoèe na splo¹no opredeliti kot niz splo¹no sprejetih zdravih in vedenjskih norm. Toda kaj storiti pri uspehu, kadar obstajajo ljudje, ki se razlikujejo po diametriènem sistemu? Kaj so oznaèene? Ali se lahko razlika v tem primeru obravnava v pozitivnem naèinu?

Ljudje, ki ne morejo izpolniti splo¹no sprejetih vrednot in so ustrezno prisotni v dru¾bi, se imenujejo podrejeni z osebnostnimi motnjami. Raziskovalci osebnostnih motenj opisujejo veè naèinov, ki predstavljajo nekaj skupnih znaèilnosti. Iz zadnjega sledi, da bodo ljudje z osebnostnimi motnjami:

globoko zakoreninjeni in uveljavljeni vzorci obna¹anja, èigar popravilo je dejansko nemogoèe brez smisla na dnu, v katerem bo najdena doloèena oseba,nizka pro¾nost odziva na velike javne in zasebne situacije,ekstremno ali veliko razliko v stiku z normami, ki so splo¹no sprejete v doloèeni kulturi,subjektivno povezan z bitjem ali te¾avami pri uspehu ¾ivljenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, se vse spremembe v èlove¹ki psihi pojavijo v èasu, ko je ¾enska bitje, ki naèrtuje in usposablja na¹e ideje, in tako v sezoni pubertete. Bolezni èloveka so zato te¾ko ustvariti v zgodnjem otro¹tvu. Niti vsaka razliènost v skupini ne ka¾e na nastale, ¾e obstojeèe motnje osebnosti. Po drugi strani pa neobdelani lahko poka¾ejo ne le pomanjkanje prilagajanja v dru¾bi, temveè tudi pomembne posledice, saj ni neobièajno, da ¾enske, ki trpijo zaradi motenj osebnosti, storijo kazniva dejanja ali nezavedno vzamejo ¾ivljenje.