Makroskopski in mikroskopski

Ime mikroskopa je nastalo z zdru¾evanjem besed iz stare gr¹èine o mestu "majhno" in "glej", "opazuj". Mikroskop omogoèa opazovanje majhnih predmetov, ki so s prostim oèesom pogosto nevidni. Naprava se ¹iroko uporablja v medicini, znanosti, pa tudi v industriji in mnogih drugih delih. Na daljavo zgodovine so izumili razliène vrste mikroskopov.

Prva izmed njih bi bila optièna posoda, ki je za osvetlitev pregledanih predmetov uporabljala samo dnevno svetlobo. Te naprave niso pridobile ogromne priljubljenosti, ker je bila poveèava, ki je na voljo za prenos, najveè desetkratna. V 17. stoletju je pri¹lo do revolucije v mikroskopskem iskanju. Antonie van Leeuwenhoek je prispeval k izbolj¹anju mikroskopa in kasneje k izbolj¹anju dela na dolge razdalje. Kot prvi èlovek pod mikroskopom je opazoval razliène vrste celic. Zahvaljujoè njemu je bil na svetu velik èas v biolo¹kih raziskavah. Znanstveniki so lahko opazovali mikroorganizme, ugotovili popolnoma drugaèno delo na svetu ¾ivalskega in rastlinskega sveta. Izum in popularizacija mikroskopa sta omogoèila nadaljnji razvoj medicine. Veliko zdravil in cepiv je bilo najdenih. V osemnajstem stoletju so bakterije tuberkuloze opazili pod mikroskopom, ki je kasneje prispeval k iznajdbi cepiva proti tej bolezni. Mikroskop je ustvaril nove stvari znanosti: med drugim mikrobiologijo in citologijo. Pod mikroskopom so prviè opazili tudi kromosome, ki so se izkazali kot nosilci genov. Od trenutne stopnje se je zaèel pojavljati ¹e en element znanja: genetika. Odkritje in praksa genov omogoèa boj proti genetskim boleznim v sodobnem svetu. Ne smemo zapustiti pravnega vidika - zahvaljujoè genetiki, je prepoznavanje kriminalcev in doloèanje oèetovstva postalo mogoèe. Mikroskop je pomagal in industriji: zahvaljujoè mu se izdelujejo nove kovinske zlitine, ki so material, ki se igra v mnogih gospodarskih in ve¹èinskih stvareh. V 20. stoletju je bil izumljen elektronski mikroskop. V sodobnem sodobnem modelu naprave so najmanj¹e celiène skupine opazili z uporabo elektronov. Èe povzamemo, pod dana¹njim mikroskopom lahko vidimo drobne delce naravnega sveta. Zaradi tega izuma je bilo mogoèe razviti znanost, industrijo in medicino v znanosti.