Metalurgica 7000

Diet StarsDiet Stars Učinkovit in izjemno okusen način, kako izgubiti težo

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ima ne le plastiène procese oblikovanja in ustanavljanja, temveè vkljuèuje tudi raziskave makroskupin. V sodobni dol¾nosti se obièajno izvajajo raziskave na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. ©ele relativno pred kratkim so se v metalurgiji uporabljali razlièni tipi mikroskopov. V dana¹njih fazah so potrebne pri delu z in¾enirskimi temami. Na tem podroèju so ¾e znani metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih made¾ev ali tistih njihovih prebojev. To je tehnika slikanja, ki je pridobljena na neprozornih vzorcih. Metalografski mikroskopi vkljuèujejo elektronske mikroskope, ki dajejo analizo atomske strukture in svetlobne mikroskope z manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo omenjenih naprav, so zelo pomembna, saj smo zaradi tega sposobni najti razliène vrste mikrorazpok v blagu, tj. Njihovo iniciacijo. Obstaja mo¾nost izraèuna faznega dele¾a in natanènega doloèanja posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter mnoge druge pomembne dejavnike iz èlanka vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala gredo v resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo veliko neza¾elenih neuspehov.

Uporaba metalografskih mikroskopov je ¹e posebej pomembna, saj zaradi tega ¾e lahko zaznavamo materialne napake. Toda, da je storitev te vrste pohi¹tva nevarna. Od tega zaèetka morajo preskuse opravljati le usposobljene osebe.