Mikrovalovna varnostna pravila

Pridobivanje prahu Atex ali odsesavanje prahu skupaj z nasveti ATEX (ATmosphere EXplosible je vse bolj priljubljeno vpra¹anje na podroèju zdravja in varnosti ATEX direktiva je pravno dejstvo Evropske unije, ki govori o standardih, ki jih je treba izpolnjevati pri proizvodih v nevarnih, predvsem ranljivih obmoèjih. za eksplozije.

Trenutno je treba dovoliti, da se vse konène jedi v dr¾avi Evropske unije strinjajo s priporoèili ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki izvajajo to oznako, so oznaèene z znakom CE. Proizvajalec je odgovoren za razvr¹èanje tveganj in dodeljevanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki se pogosto uporabljajo v industriji. Predvsem so namenjeni shranjevanju drobnih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo v obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, bru¹enje, poliranje. Zbiralniki prahu se uporabljajo tudi za obdelavo lesa, posebej za ekstrakcijo prahu in za obdelavo pra¹kastih materialov, predvsem kemiènih pra¹kov. Za oceno skladnosti izdelkov v eksplozivnem varnostnem sistemu obstaja celoten postopek. To pogosto oceni neodvisni prigla¹eni organ. Ob taki oceni skladnosti se oblikuje celotna tehnièna dokumentacija, ki vsebuje seznam dokumentov med seznamom direktiv, s katerimi je ustrezna naprava, ki je bila upo¹tevana pri delu naprave. V dokumentacijo je treba vkljuèiti tudi naslednje informacije: trdnost in kakovost naprave, maksimalno povr¹insko temperaturo naprave, uporabljeno za¹èito pred eksplozijami. ATEX bi bilo treba prilagoditi razmeram v doloèenem podjetju in ga uporabiti na ravni ekonomskih in logistiènih ponudb ter ponudb èlove¹kih virov. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so sorazmerno preprosti v primerjavi z gro¾njami, ki jih predstavljajo eksplozije.