Modna revija ricka owensa

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci zaèeli premikati. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je bila na najmanj¹i toèki in vse je potekalo gladko. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihove sposobnosti so bile uporabljene povsem divje in majhne tkanine z moènimi, barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanom in svilo. Na¹i novinarji so bili sestavljeni iz najbolj zraènih, barvitih maksijev, izdelanih v kvaèkanju. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in privlaènimi cvetovi.Po predstavi sku¹a ponuditi lepo poroèno obleko, ki je bila narejena predvsem za to prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek, prejet od zadnje prodaje, se prenese na poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in uèinkovite ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat prelo¾ili svoje izdelke na dra¾be in ko je bil predmet prodaje celo obisk zadnje tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka prispela v prodajalne ¹ele maja. Poleg tega je obvestil, da je blagovna znamka ustanovljena kot spletna trgovina, kjer bi bile koristne tudi zbirke, ki niso v stacionarnih pisarnah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil v ozadju. Na svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v novem pred mnogimi najbolj zanimivimi krojaèi, ¹ivalkami in arhitekti. Vsakokrat ta priljubljenost usposablja zbirke v koaliciji z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo tako pomembno priznanje, da so tisti, ki so se pripravljeni pojaviti zjutraj, ¹e pred odprtjem trgovine zjutraj èakali v èakalni vrsti. Te zbirke pridejo na drug dan.Izdelki tega imena iz veè let obravnavajo veliko priznanje med kupci, tudi v dr¾avi in v tujini. Ko pi¹e o njej, ji ni uspelo omeniti ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki potrjujejo, da so uèinki najvi¹je vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: oblaèila za enkratno uporabo Haccp