Notranjih organov pri mo kem

Kolposkopi so orodje, ki se uporablja za preiskavo notranjih organov ¾enske, ki tvorijo vulvo, vagino, maternièni vrat in spodnji del vratnega kanala. To je optièna oprema, ki se lahko kombinira z neèim v obliki mikroskopa. Zdravi ginekologi v svojem poklicu, ker lahko s pomoèjo tega orodja pregledajo ¾enske organe v polni poveèavi in z dolgo natanènostjo.

Kolposkopi so bili uvedeni v ginekologijo in pregled ¾enskih reproduktivnih organov zdaj v tisoè devetsto dvajsetih petdesetih letih, in sicer konstruktor, zdravnik in tehnik Hans Hinselmann. Zahvaljujoè mu, zahvaljujoè kolposkopu, lahko hitro odkrijemo doloèene bolezni, ki jih ne moremo opaziti med rutinskim testiranjem. Kolposkop ni le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko sprejmejo tudi del materniènega vratu, del spodnjega kanala, vulve ali vagino, da jo prepoznajo in izkusijo, ali pa v njem ni sprememb. Trenutno je zdravilo ¹e posebej napredovalo. Zdravniki se lahko spopadajo s ¹tevilnimi boleznimi, ki so tudi neozdravljive. Vendar pa je rak osamljena bolezen, pri kateri zdravilo ¹e ni uèinkovito. Prepoznane spremembe raka so ¹e vedno ne ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da smo na razpolago kolposkopom, lahko prepoznamo to neozdravljivo bolezen tudi v tako majhni fazi, da obstaja zdrava mo¾nost, da jo ozdravimo. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki so jo priporoèili ginekologi, je v obdobju odkrivanja rakavih celic, vendar v dalj¹ih fazah neoplastiènih sprememb, ko so zdaj lahko prevelike. Statistièno gledano zdravniki zdravijo, da je citologija le sedemdeset odstotkov sposobna najti raka, zlasti v zelo napredni fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki jo izvedejo strokovnjaki in s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj¹a metoda, ki jo priporoèajo in priporoèajo strokovnjaki, je vezava obeh metod, ki vraèa praktièno gotovost pri iskanju mo¾nih sprememb, tudi v najstro¾ji fazi njihove rasti in s tem hitremu odzivu zdravnika, zagotavljanju ustreznih priprav in mo¾nosti za zdravljenje to grozno bolezen.