Objektiv z leeo optienega sistema

Laboratorijski mikroskopi (imenovani tudi optièni mikroskopi so mikroskopska naprava, ki uporablja svetlobo za uporabo optiènega sistema za pisanje poveèane slike opazovanega objekta. Mikroskopi so izra¾eni predvsem iz niza optiènih leè, od nekaj do celo ducat.

Kje se priporoèajo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se uporabljajo v znanosti znanosti za preuèevanje zelo majhnih predmetov. Profesionalni mikroskopi se priporoèajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih, dermatolo¹kih in kliniènih laboratorijih v razliènih zdravstvenih ustanovah. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim pri prouèevanju mikroorganizmov in razmi¹ljanju o morfologiji celic in tkiva. Podroèja, ki so odgovorna za ta vpra¹anja, so mikrobiologija, histologija in citologija. V delih kemije in fizike so mikroskopi koristni tudi pri kristalografiji ali metalografiji. Geologi jih uporabljajo za analizo konstrukcije kamnin.

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi, ki uporabljajo naravno ali umetno svetlobo v optiènem sklopu (vèasih imenovani svetlobni mikroskopi, se vèasih v izobra¾evanju uporabljajo kot pomo¾no izobra¾evalno orodje med vajami v natanènih ¹olah. Preizku¹eni objekt je z uporabo adapterja za projekcijo zlahka pregledan z okularjem ali zaslonom monitorja. Najveèja fizièna meja poveèave filma v optiènih mikroskopih je nedvoumna glede na kotno loèljivost leèe, ki je povezana z valovno dol¾ino svetlobe, sprememba za jasnost slike pa ustreza natanènosti leèe. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, èeprav lahko v teh optiènih mikroskopih poveèate veè kot tisoèinko.