Oljne erpalke

Za batno èrpalko ni treba nikomur opominjati, paè pa pnevmatske batne èrpalke, ki se uporabljajo za èrpanje mehkih in polteènih izdelkov. Prikazujejo specifièno konstrukcijo, tako da tudi najbolj obèutljivi izdelki niso unièeni.

Naèelo delovanja batnih èrpalk temelji na delovanju batne èrpalke premika. V zgodnjem obratovalnem ciklu se mazivo vpije skozi dovodni ventil s pomoèjo bata, ki se premika v cilindru, nato pa se dozira skozi izstopni ventil. Naslednji korak je prekiniti tlak, ki poganja bat v taki obliki, da èrpalka lahko posrka ¹e en del maziva.

Navedete lahko tudi druge vrste pogonov, ki se uporabljajo v batnih èrpalkah, kot za zanesljiv hidravlièni, pnevmatski ali elektrièni pogon. Zahvaljujoè temu obstaja veliko razliènih uporab teh èrpalk v drugih panogah.

Kot hitro omenjamo, lahko razliène tekoèine preva¾ate s pomoèjo batne èrpalke. Z batnimi èrpalkami lahko uspe¹no prenesete abrazivne, korozivne tekoèine (kot so vinske kisline in vroèe tekoèine pri 100 stopinjah Celzija. Poleg tega so uporabne za prevoz viskoznih tekoèin, debelih, blatnih tekoèin in celo sadne ka¹e. To kupi, da je potem èrpalka kupca najbolj pogosto igral v tehnologiji.

Med velikimi prednostmi, ki sestavljajo tovrstne èrpalke, je vsekakor treba omeniti bolj¹o rabo energije z veliko prilo¾nostjo za spremembo bremen. Zadnja prednost tak¹nega spro¹èanja je uèinkovitost in dejstvo, da èrpalka ne zahteva poplavljanja. Tudi sorta u¾iva v tem, kar je mogoèe ¾igosati, èe s to èrpalko ni brez pomena.

Res je, da ni re¹itve brez napak. Kljuèni pomanjkljivosti batnih èrpalk so relativno nizka uèinkovitost, pome¹ane s pomembnimi obratovalnimi stro¹ki. Kljub temu se ¹tevilni podjetniki odloèajo za trenutne èrpalke, ker njihove lastnosti presegajo slabosti.