Onesna evanje rabke

Razvoj industrijske predelovalne tehnologije za vse vrste izdelkov je ustvaril zelo resen problem, ki je neuporaben in izjemno ¹kodljiv. Re¹itev te stranke je nujna za vsa podjetja, ki so zaradi naèina dela izpostavljena onesna¾evanju zraka s prahom.

Make LashMake Lash Učinkovit način za čim večje trepetanje!

©kodljivost tega onesna¾enja nima zelo slabega vpliva na zdravje gostov in ljudi, ki so izpostavljeni njeni nalogi, vendar lahko tudi uspeh prahu, ki prihaja iz obdelave lesa ali biomase, povzroèi nevarnost eksplozije ali po¾ara. Zaradi tega je predpogoj za èim hitrej¹o varnost proizvodnje mesto, kjer je filtriranje prahu na najbolj uèinkovit naèin.Trenutno se v sektorju proizvajajo vedno bolj uèinkoviti sistemi za odstranjevanje prahu (& nbsp; sistemi za odstranjevanje prahu, ki ne samo oèistijo zrak, temveè le zaradi inovativnih rezultatov, ki varèujejo z energijo in so obèutljivi za naravno okolje. Glede na to, kako je urejeno vpra¹anje industrijske pra¹nosti, pa tudi, koliko drugih panog vkljuèuje - mo¾no je prilagoditi filtrirno instalacijo povpra¹evanju.Najpogostej¹i so sistemi za èi¹èenje, ki temeljijo na ciklonih - uporabiti jih je mogoèe z obraèanjem baterij v ciklone. Cikloni, ki temeljijo na ideji centrifugalne sile, se na splo¹no ¹tejejo za uèinkovite, poleg tega pa imajo omejene dimenzije in ustvarjajo nizke investicijske stro¹ke. Druga re¹itev so zbiralniki filtrov - tkaninski filtri, v katerih se uporablja drugaèen naèin tkanine, papirja za tkanje ali filca. Kljub visoki uèinkovitosti tkanine filtri so veliko pomanjkljivost - velike nalo¾bene stro¹ke.

Filtrirni sistemi so lahko moduli, ki so narejeni na resnici - dr¾i vse elemente skupaj ali hibridne skupine neodvisno delujoèih elementov. Stro¹ki odstranjevanja prahu so odvisni ne le od okusa uporabljene tehnologije, ampak tudi od povr¹ine, ki zahteva èi¹èenje. Industrijska predelava, pri kateri takih postopkov, kot so govor, drobljenje, sejanje, me¹anje ali ekstrakcija surovin, ni mogoèe izvesti brez obstoja kompleksnih filtracijskih sistemov.