Optieni delta mikroskop

Nujna razsvetljava, name¹èena v kljuèavnicah in tovarnah ter v javnih domovih, je preveè naloga, da nam pomaga pri re¹itvah od doma, èe je na naèin, da je temno, kjer je gro¾nja in igre tradicionalna razsvetljava ne deluje iz drugih razlogov.V skladu s predpisi se vsaka hi¹a ¾eli opremiti z zasilno razsvetljavo, èe se vsak dan sreèa veè kot 5 ljudi.

Luèi za zasilno razsvetljavo morajo omogoèiti iskanje poti za izhod v sili, ne samo v primeru, èe je temno, in tudi, èe je v objektu velik oblak dima. Luèi za zasilno razsvetljavo morajo pomisliti na ¾ivljenjsko opremo ljudi, plinske maske in dodatno opremo za ga¹enje po¾ara.Svetilke za zasilno razsvetljavo je treba v skladu s predpisi redno preverjati v primeru unièenja ali izgorevanja ¾arnic. Frekvenèni nadzor svetilke ureja proizvajalec, vendar na¹i vladni predpisi govorijo o tem, da takega pregleda ni mogoèe izvesti manj kot enkrat na leto. Vsaj enkrat letno je treba preveriti, ali svetilke niso po¹kodovane, in ali so baterije, ki poganjajo zasilno razsvetljavo, po¹kodovane, omoèene ali drugaèe po¹kodovane. Enkrat letno je treba opraviti delovni pregled celotne organizacije razsvetljave. Odrasli za vzdr¾evanje stavbe morajo meriti tudi intenzivnost svetlobe v nevarnem stanju in pripraviti letni protokol za zasilno razsvetljavo.Senzorji za zasilno razsvetljavo so povezani ne le v visokih stavbah in znanostih, temveè le nekateri ljudje dajejo tak¹no svetlobo v posameznih domovih. Èeprav je plaèano, da vsakdo pozna pot v tovarni, èe je kaj narobe, izbruhne ogenj in zdravilo pade na glavo, potem pa najti preprosto samo izhod ne obstaja tako hitro. Za razsvetljavo svetilk je to, kako vzeti nizkonapetostne LED ¾arnice, vendar bo delovalo tudi fluorescentno osvetlitev in razsvetljava z ¾arilno nitko. Cene tak¹ne metode zasilne razsvetljave so odvisne od kakovosti materialov, ki jih uporabljamo tudi iz ega, koliko ¾arnic in toèk ¾elimo vkljuèiti v blok. Zasilna razsvetljava je obièajno zgrajena na najpomembnej¹ih mestih, kot so vhodna vrata, stopnice, kopalnica in odhod na streho. Ljudje, ki imajo v svojih prostorih gasilne aparate, bi morali uporabiti gasilne aparate za osvetljevanje sijalk. Na terasi je veliko veè, da osvetlite zdravilo, èe lahko na terasi greste ven.