Osve ujoee staro meso

V nekaterih trgovcih na debelo v Krakovu, tako imenovani osve¾itev mesa ali ponarejanje datumov primernosti za uporabo in namakanje mesa v vodi. ©kandaloznim praksam so novinarjem razkrili nekdanji delavci skladi¹èa mesa v Krakovu, ki so priznali, da so bile etikete v èasu njihovega polo¾aja na zastarelih izdelkih nadome¹èene z novimi, da bi podjetje lahko porabilo neproduktivne izdelke po ceni. Ta postopek ponarejanja je bil le navidezna skrivnost in celo ¹efi so to vedeli, kar je vkljuèevalo pogled na neetièno delo v njihovi tovarni mesa.

Na ¾alost se bojijo, da so opisane funkcije praksa v moèi trgovcev na debelo z mesom, ki potencialnim kupcem pripoveduje, da pri nakupu proizvodov ¾ivalskega izvora namenijo ¹e veè pozornosti. Zaèetek teh nezasli¹anih delovnih mest je ¾elja po dobièku, vendar posledice tega hitrega vedenja nosijo potro¹niki, ki poznajo namen te vzroèno-poslediène verige. Na ¾alost je bilo v prej omenjeni trgovini z debelo veliko mesa ugotovljeno tudi, da obstajajo tudi velike sanitarne pomanjkljivosti. Del hrane, ki ga je ponudila rastlina, so hranili v prostorih, ki niso ustrezali nobenim higienskim standardom, kjer je plazil s patogene bakterije in bakterije.

Tak¹ne napake obièajno tolerirajo nepo¹teni trgovci na debelo, saj si podjetniki ¾elijo ostati na trgu, ne glede na zdravje tistih, ki u¾ivajo pripravljene izdelke. Lastniki skladi¹èa mesa v Krakovu zanikajo ¹kandalozna poroèila, ki navajajo, da je v teku perfidno ma¹èevanje nezadovoljnih ali razre¹enih delavcev. Kot zlasti v takih situacijah, je te¾ko jasno povedati, katera perspektiva konflikta govori resnico. Raziskovalec te obèutljive zadeve je bil zainteresiran za sanitarne, ukrepati na vsaki nesreèi, predlagamo veèjo previdnost pri nakupu mesnih izdelkov.