Otro ki blagajni

Registrske blagajne se obièajno uvajajo v smislu prodajnih evidenc. Povezavo z njimi spominjamo dobesedno vsak dan. V nekaterih trgovinah, kjer kupujemo, v prodajnih mestih na ¾elezni¹kih postajah ali celo v taksiju. Na vsakem od teh polj so blagajne. Vse ¾enske, katerih dejavnost raèuna na prodajo proizvodov ali storitev fiziènim osebam, morajo voditi evidenco z uporabo davènih naprav. Samo prodaja izdelkov ali opravljanje storitev ob razmi¹ljanju o imenih ali organizaciji ne zahteva lastnine od blagajn.

Skupina ljudi, ki povzroèajo dejavnost, ni bila ponosna na vodenje evidenc. Najbolj so bili zaskrbljeni taksisti, ki uporabljajo obveznost, da imajo davène blagajne, èeprav jih niso zahtevali. Znano je, da vse dodatne naprave zahtevajo dodatne finanène stro¹ke, poleg tega pa potrebujejo veliko èasa. Na tej stopnji mora voznik taksija imeti tak¹no blagajno in razviti register. Zato opravljam storitve za tretje ¾enske. V takih primerih taksi vozniki posku¹ajo kupiti najcenej¹e blagajne po najni¾ji mo¾ni ceni.

ReAction

Privabljanje v blagajno je zadnje, da lahko poi¹èete pomoè pri nakupu. Kot pri vseh podatkih za izterjavo ali prihranek denarja, obstajajo stroge zahteve, ki jih mora izpolnjevati, da bi dobil tak¹no olaj¹avo. Znano je tudi, da se bodo nekateri ljudje vkljuèili in pripravili vsa potrebna merila, da ne bi poveèali stro¹kov uspe¹nosti svoje pobude.

Nekateri ljudje se spra¹ujejo, kot ka¾e in ali v ekipi obstaja olaj¹anje pri nakupu nove blagajne. Tak¹ne pomoèi ni, zato podjetniki posku¹ajo uporabiti ta pomemben, veljaven popust zelo visoko. Re¹itev z obliko in uporabo diskonta pri nakupu blagajne je naèin vlo¾itve veè blagajn pred prevzemom prodajnih evidenc. Zaradi tega lahko vloga kampanje dobi veè olaj¹ave. Pomemben element, ki ga je treba opozoriti, je, da postopoma vstopate v blagajne za nakup. V prvem mesecu je treba uporabiti najmanj 20% prijavljenih blagajn.

Vsak zaposleni i¹èe prihranke, zato v uspehu blagajn ne izkrivlja iznajdljivosti blaga.