Ozemljitev na nie

Na trgu je vedno veè podjetij, ki na¹im strankam prodajajo profesionalne zaporedne interpretacije, vendar veliko ljudi ve, kaj so v resnici. V najenostavnej¹em smislu je zaporedni prevod zadnji, da se tolmaè zelo natanèno sestane z govornikom, pozorno poslu¹a vse njegove govore in jih po opravljenem posku¹a èim bolj reproducirati. V prevodih te vrste prevajalci pogosto uporabljajo opombe, ki so bile narejene v govoru.

V sodobnem èasu se konsekutivna interpretacija sistematièno izrinja s soèasnimi interpretacijami, ki se vsekakor zanimajo. Konsekutivno tolmaèenje je pogosto mogoèe videti kot dokaz na zelo strokovnih sreèanjih ali na pogostih potovanjih.

Zelo nizko priljubljenost konsekutivnih storitev tolmaèenja na domaèem trgu daje predvsem predvsem njihova izredno visoka cena in dejstvo, da je zelo te¾ko najti primerne prevajalce, ki bi jim tak¹ne storitve ponudili na zadovoljivi ravni. Velika vrednost prevodov te vrste je pogosto taka, da je potreben le en prevajalec, da bi jih dokonèali, ne da bi za to potrebovali kakr¹no koli specializirano opremo.

Konsekutivno tolmaèenje je v vseh pogledih zelo moèno in naporno delo, ki od prevajalcev zahteva, da se dobro poèutijo in se nauèijo popolnega tujega jezika. Prevajalec ne more èakati na trenutek, da bi na¹el doloèeno besedo v preprosti glavi. Konsekutivni tolmaèi se morajo pohvaliti tudi z zelo privlaènim mnenjem, ker si morajo zapomniti besedilo, ki so ga sogovorniki re¹ili. V primeru bolj specializiranih prevodov iz manj¹ih podroèij je treba prevajalce skrbno pripraviti, preden se pridru¾ijo svoji knjigi, kar je verjetno tudi zelo naporno in te¾avno. Èe i¹èete dostojnega tolmaèa, poi¹èite strokovnjake, ki so specializirani za doloèeno podroèje.