Ozemljitev rb

Elektrostatièno ozemljitev je izjemno pomemben dejavnik v sektorju in prevoz vnetljivih plinov tudi za izjemne snovi, kot so tekoèine ali pra¹ki. Ko je elektrostatièni naboj polo¾en okoli vnetljivih snovi, se pojavijo nevarnosti.

Vsako leto se v vsej Evropi pridru¾uje veè kot 400 nesreèam, ki jih povzroèajo ti dogodki. V¾ig, po¾ari in celo eksplozije so resnièna nevarnost, ki se zaveda vsakega zdravega gosta in managerja na tem podroèju.

Tu nas najdete nasveti mehanizmi in naèini elektrostatiènega ozemljitve. Njihovo delo v vsebini se zbudi do povezave ogro¾enih elementov z nizko odpornostjo do toèke ozemljitve s pomoèjo ustrezne objemke. Veliko ¹tevilo znakov na trgu je oznaèeno, zatesnjeno, name¹èeno v enem ohi¹ju posode. Naprednej¹i sistemi omogoèajo spremljanje ozemljitve v realnem èasu. V povezavi z novimi napravami ne morejo odpustiti izdelka ali delati na njej, èe pride do te¾av z ozemljitvijo. Nekatere metode fizièno blokirajo tak¹no prilo¾nost z zaprtjem ventila ali priliva, kar je drago zaradi uspeha okvare sodelujoèih naprav ali poskusov zaobiti varnostne ukrepe. To vrsto re¹itve pogosto vodijo ¾elezni¹ki in cestni tankerji.

Zelo pogost problem pri uporabi sponk na napravah, ki se premikajo z laki, barvami, topili ali smolami, je nemogoèe popolnoma omejiti postopek prekrivanja povr¹ine z materialom. To je mogoèe videti z izdelavo elektrostatiène izolacijske plasti za ozemljitev, ki delno ali v celoti negira njegovo uèinkovitost. Pravi ne samo naprave, temveè tudi kontejnerje in rezervoarje, namenjene za shranjevanje zgoraj omenjenih materialov.