Pisarni ka razsvetljava

LED zasilna razsvetljava v javnih komunalnih hi¹ah, ki je znana kot element po¾arnega varnostnega sistema, mora izdelati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je vkljuèena tudi v predpise, ko veljajo tudi pravila, ki se nana¹ajo na po¾arno za¹èito in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre orodij in pripomoèkov, nana¹ajo pa se na vpra¹anja ureditve evakuacijskih znakov, ki jih je treba doloèiti v ustrezno pripravljeni napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na potencial za evakuacijo,nepotrebna vabila, ki odra¾ajo koeficiente odboja od sten, tal ali stropa,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v praksi baterij, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,za zadnje izhode v sili ni name¹èena nobena zasilna razsvetljava poleg posebnih povr¹in, pa tudi po¾ara in medicinske opreme podobne intenzivnosti,name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo na mestih, ki so nevidna ali zakrita z ogla¹evalskimi ali konstrukcijskimi elementi doloèenega predmeta,izbira naprav, ki ne ustrezajo zahtevanim osnovnim stanjem, ni uporabna za obdelavo pod strogimi pogoji (npr. tisti, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali praznjenja baterij in uporabljajo svetilke s pretvorniki s temperaturo pod petimi stopinjami v Celzija,neupo¹tevanje zahteve, da bo izpad elektriène energije v distribucijskem razdelilniku aktiviral zasilno razsvetljavo tako, da ne povzroèi popolne izpraznitve baterije,ne uporablja dinamiène LED osvetlitve v sili, kjer se lahko evakuacija zdi bolj zapletena,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe posebnega namena in pogojev evakuacije v naèrtovanem konceptu zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo veliko poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Neuspeh pri izpopolnitvi cilja in prilagoditev sistema zasilne razsvetljave veljavnim predpisom lahko povzroèi usodne izdelke, ne pa tudi za podjetje izvajalca in predvsem za potencialne ¾rtve v primeru resniène gro¾nje. Konec koncev, v sili LED osvetlitev od odpiranja je la¾je evakuirati, zato ne smemo podcenjevati nianse, ker lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in metoda dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèi po¾arni situaciji na evakuacijski ulici (npr. Kajenje evakuacijske poti ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè omenjenim re¹itvam je posredna izbira pogojev evakuacije in zasilne razsvetljave za obdelavo doloèenega objekta.