Prah iz mavca

V pisarni, v kateri so prah, tekoèine, plini ali vnetljivi hlapi in tam ni oznaèenih obmoèij, ki bi lahko bila eksplozivna, je treba nemudoma pripraviti celovit dokument, imenovan ocena tveganja eksplozije.Ne smemo pozabiti, da je dol¾nost delodajalca doloèiti obmoèja eksplozije.

Poleg tega odstavek 37. 1. Uredba ministra za du¹evne in du¹evne zadeve z dne 7. junija 2010 v bistvu varuje po¾ar stavb, drugih zgradb in obmoèij (UL 10.109.719, tudi v toèkah in na v neposredni bli¾ini obmoèij, kjer se proizvajajo, shranjujejo, shranjujejo ali shranjujejo vnetljive snovi, kjer lahko nastanejo zmesi, ki lahko povzroèijo eksplozijo, se opravi ocena tveganja eksplozije.V tej oceni je treba izpostaviti prostore, ki so potencialno eksplozivni. V stanovanjih in na zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezna obmoèja eksplozije. Pripraviti je treba grafièno dokumentacijo z razvrstitvijo in dejavniki, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba doloèiti v skladu z zavezujoèimi evropskimi standardi, med katerimi je treba omeniti, med drugim:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje hitre in obrambe pred eksplozijo.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinska omre¾ja. Analiza in oddajanje eksplozivnih con.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede na klasifikacijo plinov in hlapov - Preskusne metode in tabelarni podatki"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahteve za pritrditev in dodajanje sekundarnih baterij..