Pregledi blagajne 116f blagajne

Ozemljitev je najpomembnej¹a toèka vseh elektrik. Vsi menijo, da v zemeljskih ¾icah ni napetosti in da v njih ne bi smel teèi elektrièni tok, saj je povsem drugaèen .... V vsaki hi¹i ali stanovanju teèe stotine metrov ozemljitvenih vodnikov, vendar za kak¹en namen? Je to zaradi dejstva, da je vtiènica ozemljena, se ne premika v njej, ko z njo ni prikljuèeno niè? Kdaj je pomembno ozemljiti celoten sistem o¾ièenja? Èe ¾elite vedeti, kak¹ni so odzivi na ta vpra¹anja, preberite to delovno mesto do konca.

Kaj pomeni, da je elektrièna napeljava ozemljena? Odgovor lahko najdete v enem vpra¹anju in poveèali ga bomo, kolikor ga imamo. Konec koncev, v nekaterih hi¹ah, v katerih so vtiènice, poleg faznega in nevtralnega vodnika, obstajajo tudi ozemljitvene ¾ice. Ne delujejo na noben naèin za izdelavo posameznih naprav. Obstajajo enaki za¹èitni postopki, ki so vedno name¹èeni v lastnih stikalnih napravah, od tam pa se vodijo do kovinskega elementa, ki je edinstveno povezan s tlemi. Za kaj je ustvarjena ozemljitev? Seveda, kot smo ¾e omenili, je ozemljitev za¹èitni sistem, ki se ¾e vrsto let prilagaja domaèim instalacijam. ©e en razlog za zaèetek ozemljitve je delovni razlog, saj zahvaljujoè temu dobro delujejo vse jedi, ki so izbrane v bloku. Èe ¾elite kupiti to vrsto ¾ic, morate misliti, da nosijo razliène oznake. Izjemno raz¹irjena je PE - za¹èitni vodnik, ki zavzema rumeno - zeleno barvo in PEN, ki je nevtralni vodnik z za¹èitno funkcijo. Ta postopek je modre barve. Tudi vtiènice, ki nimajo ozemljitvenega zatièa, imajo lastno za¹èito pred elektriènim udarom. Obièajno imajo taki vtièi oznako (dva prekrivajoèa se kvadrata, kar pomeni, da ju ni treba ozemljiti.