Prenosni mikroskop

Da si lahko predstavljamo novo industrijo brez vseprisotne uporabe strojev, ki omogoèajo in pomagajo èlove¹kemu delu. Vse vrste proizvodnih dejavnosti zahtevajo specializirane tehnologije, ki so nezanesljive in poslu¹ajo napake. Da bi prepreèili okvaro celotnega proizvodnega procesa, je treba uporabiti preventivne ukrepe, kot so diski za razbijanje ali varnostne plo¹èe.

Snail FarmSnail Farm Edinstvena moč zdravilnih lastnosti sluznice sluzi za lepo in večno mlado kožo

Ti ¹ibki elementi igrajo posebno pomembno vlogo v primeru nenadzorovanega poveèanja tlaka v primeru okvare. Njihova dejanska obdelava omogoèa, da se preveè pritiska na preostalo mesto, kar prepreèuje resno po¹kodbo sistema. V razmerju med tem, ali plo¹èice delajo v tekoèinah ali v plinih, se razlikujejo po obliki in naèinu uporabe tehnologije. Osnovni model teh varnostnih trenutkov ima majhne zareze, zaradi katerih se zlomi, ko prese¾e doloèeno vrednost tlaka medija, v katerem se nahaja. Tehnolo¹ko naprednej¹e plo¹èice so izdelane s pomoèjo laserja in lahko le zmanj¹ajo slabosti v njihovi strukturi, kar omogoèa dostop do glave. Plo¹èe imajo enako velikost kot varnostni ventili, vendar razlika med obema vrstama varnostnih toèk je odvisna od zadnje, da je treba po njihovem ¹tevilu vsakiè zamenjati. Zaradi svoje lahke zasnove pa so cenej¹i od ventilov. Varnostna plo¹èa bo verjetno obstajala in se bo uporabljala soèasno z ventilom. V tem primeru oba elementa podalj¹ujeta svojo kariero. Vloga plo¹èice je zagotoviti ventil proti blatu in koroziji, medtem ko ventil varuje v primeru okvare. Pomanjkljivost te re¹itve je mo¾nost uporabe ventila z nekoliko slab¹imi tehniènimi in materialnimi parametri, za kar vam bomo dali ni¾jo ceno, kot èe bi kupili ventil za aktivno delo. Izbira dobre re¹itve pa bi morala biti odvisna od strani posameznega stroja.