Prevajanje eetin za avtomobile

21. stoletje je edinstven razvoj povpra¹evanja po novem naèinu prevajanja. Hkrati pa ne morete biti brezbri¾ni do dejstva, da so lokacije programske opreme trenutno igrale pomembno vlogo. Kaj je to preprièanje?

©tevilni ukrepi, ki prilagajajo doloèen proizvod potrebam lokalnega trga, ki med drugim zajemajo: prevajanje programske opreme, in je spretno prevajanje sporoèil in dokumentacije programske opreme v doloèen jezik in tudi prilagajanje na zadnji jezik. Zavezuje se istim stvarem, kot je prilagajanje formata datumov ali razvr¹èanje èrk v abecedi.Strokovna lokalizacija programske opreme zahteva sodelovanje prevajalcev, specializiranih za terminologijo IT, in programerjev in in¾enirjev. Jezikovne kompetence so povezane z znanjem in ve¹èinami, povezanimi z ERP, SCM, CRM naèrti, programi, ki podpirajo razmi¹ljanje in delovanje, ali banèno programsko opremo. Zanesljiva lokacija onemogoèa spekter mo¾nosti za dostop do tujega trga s programsko opremo, vendar lahko bistveno prispeva k popolnemu uspehu podjetja.Uvedba izdelka na svetovne trge se nana¹a na internacionalizacijo izdelkov. Torej, kako se razlikuje od lokacije?Internacionalizacija, torej preprosto prilagajanje proizvodov zahtevam potencialnih uporabnikov brez upo¹tevanja razliènih lokalnih posebnosti, kadar je lokacija v prvi vrsti povezana z zadnjo, da se odzove na vrstni red doloèenih trgov, se odziva na ustrezne lokalne potrebe. Zato je ta lokacija narejena posebej za vse na trgu in enkrat za internacionalizacijo za dano blago. Vendar se oba procesa razvijata vzajemno in z velikimi naèrti delovanja svetovnih trgov - vredno je razmisliti o uporabi obeh.Obstajajo odvisnosti med lokacijo in internacionalizacijo, ki jih je treba upo¹tevati pri izpolnjevanju teh procesov. Pred prevzemom lokacije je treba ustaviti internacionalizacijo. Pomembno je razmisliti, saj dobro izpeljana internacionalizacija bistveno skraj¹a èas, ki je koristen pri doloèanju lokacije, kar podalj¹a obdobje, kar je pomembno za namen uporabe izdelka na trgu. Poleg tega je dobro izvedena internacionalizacija vsekakor zavezana uspe¹ni uvedbi èlanka za umestitve, brez tveganja obdelave programske opreme takoj po zakljuèku faze lokacije.Zanesljiva lokalizacija programske opreme je verjetno znak uspe¹nosti podjetja.