Programska oprema za podjetja z raciborzom

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Programska oprema je namenjena tako malim kot velikim podjetjem, ki se nana¹ajo na druge vrste industrij: komercialno, proizvodno in storitveno.

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njen posebni del je zadnji, ki omogoèa pokritje polne podpore in avtomatizacijo poslovnih procesov. Omogoèa upravljanje vseh poslovnih procesov v podjetju. Poleg tega ima modularno konstrukcijo, ki vsakemu prejemniku omogoèa, da jo prilagodi individualnim potrebam podjetja. Celoten sistem lahko ustvarja tudi spletne in offline mo¾nosti.Program je ¾e veè let najpogosteje izbran ERP sistem. Veè kot 4000 podjetij ima to programsko opremo tudi zadovoljni. Ta metoda pomaga pri la¾ji uporabi prodajnih poti. Zahvaljujoè temu je veliko uèinkoviteje ne le pri izvajanju logistike, ampak tudi v lastnih programih.Ta medsebojno povezan sistem je v glavnem prodajna naprava v vrednosti ERP. Njena ponudba zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v sistemu omogoèa podporo za izvajanje procesov iz ravni trgovanja in distribucije. Podjetje posluje iz prodajnih in nabavnih sten.Modul "Proizvodnja" je orodje za enoto in serijsko izvedbo. Ima tudi orodja za diskretno in procesno izvajanje. Podpira projektne dejavnosti in njihovo dokonèanje. Omogoèa definiranje tehnologije, opredelitev proizvodne poti, izdelavo urnika dela in izvedbo proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajanjem skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè tak¹nemu modulu lahko uèinkovito odpravite napake.Modul "Servis in popravila" omogoèa seznam in izvr¹evanje naroèil storitev. Zato obstaja naprava za proizvodnjo storitvenih procesov.Modul "CRM" vam daje mo¾nost, da zberete znanje o strankah. Zahvaljujoè temu lahko dobite informacije o svojih potencialnih strankah. Omogoèa vodenje dela prodajnih in marketin¹kih skupin.Program erp xl ima tudi veliko razliènih mo¾nosti za spoznavanje iz druge prakse.