Razvojno sofinanciranje dru be

Podjetje, ki ¾eli ostati na konkurenènem trgu in stalno pridobivati nove stranke, se mora preoblikovati v ti organizacija, ki se poka¾e, analizira okolje, pridobi znanje, razmi¹lja celovito in nenehno skrbi za razvoj kompetenc svojega osebja. Usposabljanje za podjetja je zgrajeno z vsebino delodajalcev, ki ¾elijo na¹e goste oèistiti z ustvarjanjem vzdu¹ja, ki spodbuja inovativnost in poveèanje njihovih ¾elja, veliko ljudi pa je narobe preprièano, da je usposabljanje za blagovne znamke le izguba èasa, ker trenerji simulirajo. povpra¹evanje po povsem nepotrebnih podjetnikih ali zaposlenih. Razcvet velikega ¹tevila projektov usposabljanja v okviru Evropskega socialnega sklada je privedel do tega, da so se na sodobnem podroèju ¾e vrsto let nabrali ¹tevilni mladi trenerji, ki ¾elijo zaslu¾iti priljubljeno zanimanje, kar je populariziralo pejorativne komentarje glede same ideje usposabljanja. Pri naèrtovanju usposabljanja za podjetja se morate odloèiti za ponudbo preizku¹enega podjetja s pravim ugledom in nato izbrati dobro izbran teèaj. Usposabljanje mora biti prilagojeno potrebam velike pisarne in njenih zaposlenih, uvesti pozitivne novice v naravo ljudi in pomagati pri zastavljenih ciljih.

Dobro vlaganje v vaje za podjetja poleg izbolj¹anja usposobljenosti osebja z izobra¾evalnimi delavnicami daje te razliène koristi. Potem je znak, da delodajalec resno obravnava na¹e ljudi in zaradi posebnega plaèila motivira zaposlene, da pravilno uporabljajo informacije, pridobljene med usposabljanjem. S tem se poveèa zavzetost osebja za modele v seriji, saj se zaradi treningov z trenerji zavedajo namena svojih funkcij in potrebe po morebitnih spremembah, ki ¹èitijo njihovo identifikacijo s cenami podjetja. Usposabljanje za podjetja je in se pripravlja na izbolj¹anje komunikacije med delodajalcem in zaposlenimi, ¹e posebej, èe obe strani sodelujeta na usposabljanjih.