Skrb za lase se razsvetli

Hitro zatiranje eksplozije, tudi v zaèetni fazi raz¹irjanja, je zanesljiv element za zavarovanje industrijskih naprav, v katerih poteka eksplozija, v zaprtem prostoru ali pa ni popolnoma zaprt. Hitro odkrivanje poveèanja tlaka v napravah je eden kljuènih dejavnikov, ki prepreèuje eksplozijo.

Glavna naloga HRD sistema je prepreèiti nastanek visokih tlakov med eksplozijo, zaradi èesar je unièenje v gradbeni¹tvu zmanj¹ano, izpadi se skraj¹ajo, predvsem pa je varnost ljudi koristna. Sistem HRD se uporablja za zavarovanje rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo pra¹kaste snovi, mline, me¹alnike, filtracijske sisteme in su¹ilnike, prav tako veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, ki mora delati pametno in enostavno, mora biti sestavljen iz omejenih elementov, kot so tlaèni in optièni senzorji, name¹èeni v stroje tudi v proizvodnih dvoranah, nadzorni sistem in hrd steklenica, ki vsebuje kaljeno snov.Metoda zdravljenja je odvisna od testa in spremembe indikacij ter nenadne in popolne reakcije. Odkrivanje eksplozije se dose¾e z uporabo senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Ko se pojavijo plameni ali iskre ali ko povi¹anje tlaka prese¾e maksimalno sprejemljivo varnostno obmoèje, se sporoèilo takoj po¹lje v center za upravljanje, kar govori o pretvorbi znanja in, èe je potrebno, ventilu kemiènega cilindra z ventilom, ki se odpre. Po zaèetku vadbe preko kontrolnega organizma se gasilne kemikalije po¹kropijo z uporabo posebnih ¹ob, kar vodi do zelo hitre in funkcionalne zaustavitve eksplozije. Najpomembnej¹a znaèilnost sistema HRD je reakcijski èas, ki nastane v milisekundah od trenutka, ko se zazna poveèanje tlaka do atomizacije snovi.