Spolni organi enske slike

Vaginalna biocenoza je diagnostièni test, ki vam omogoèa oceno vaginalne èistosti, njene biologije, flore in razmaza. Biocenoza so mikroorganizmi, ki naseljujejo vaginalni epitelij in napadajo optimalno delovanje ¾enskih reproduktivnih organov. Najpomembnej¹e je ohranjanje pravilne biocenoze, dobièek pa vkljuèuje operacijo, neupo¹tevanje higiene, hormonske ravni, nenadzorovano uporabo antibiotikov in spolne metode.

Vaginalna biocenoza raèuna na jemanje brisa iz luknje kot test za izloèanje. Zahvaljujoè temu je pomembno opazovati, katere vrste mikroorganizmov se nahajajo na rojstnih razdaljah in da ne postanejo sluèajno kakr¹ni koli patogeni ali vnetja. Biocenoza verjetno ¾ivi brez napotnice zdravnika. ®enska mora opraviti to vrsto pregleda, ¹e posebej, èe se poleg nje pojavijo znaki vnetja, ki jih spremlja srbeèica srbenja in vulve, izcedek in vnetje seèil. V takem sistemu lahko poteka vaginitisa uspe¹no obvladujemo. Ne morete uporabljati nobenih vaginalnih zdravil ali jemati antibiotike v katerikoli obliki veè ur pred testiranjem. Tudi spolni odnos je treba prekiniti dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseèna krvavitev iz rojstne linije in so razlog, da ne morete zaèeti z biocenozo. Èe je potreben en pregled, ginekolog na ginekolo¹kem stolu vodi biocenoza no¾nice. Bris, bris vulve ali seèil pridobimo z uporabo tanke ¾ice ali tampona. Vpra¹anje je neboleèe, v vnetnih korakih pa lahko uporabimo nekaj nelagodja. Poroka ne traja dolgo, ker je le nekaj minut. ®ica z vaginalnim izloèkom se pod konèno analizo mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov vpra¹a pod mikroskopom. Na ¾alost je invazivni pregled, da ga lahko nosite in se vrnete na svoje domaèe dol¾nosti. Dober rezultat, ki ga vsi prièakujejo, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe so bakterije in bele krvne celice, mislimo na drugo stopnjo. Od tretje stopnje se pridru¾uje majhnemu razvoju bakterijske flore in velike kolièine patolo¹kih mikroorganizmov. Na èetrti vrsti pa so glivice ali trihomone.