Sredstva za raeunalni ko programsko opremo

Member XXL

Pomembna prednost Comarcha je veliko sektorsko znanje, ki je izbrano za potro¹nike na podroèju integriranih informacijskih sistemov. Od samega zaèetka je Comarch vplival na zagotavljanje najustreznej¹e kakovosti aplikacij in strokovnih storitev, tako da jih je mogoèe optimalno uporabiti pri pogostem delu izvajalcev. Tukaj je nekaj industrij, za katere je bila pripravljena programska oprema comarch.

banèni¹tvoComarchova lastna programska oprema je ustvarjena tudi za banèno poslovanje s prebivalstvom in za korporativno banèni¹tvo, lahko pa jo uporabljajo tudi zadru¾ne banke. Ponujene re¹itve je mogoèe uporabiti pri ustanavljanju bank in v drugih podjetjih, katerih delo je odvisno od finanènega sektorja. Za vse je znaèilna fleksibilnost, tehnologija in kar je najpomembnej¹e - visoka kakovost in hitro delovanje.

E-trgovinaTrg e-poslovanja se uèi zelo hitro, vsako leto vidimo vsako dvomestno poveèanje. Pojav v arhitekturi je danes nepogre¹ljiv dejavnik za podjetja, ki se ¾elijo razvijati. Premikanje ali ¹irjenje va¹ega podjetja na trg e-trgovine, bo premaknilo trgovino v popolnoma drugaèen slog in opravilo neomejene mo¾nosti, tako v smislu pridobivanja novih strank, kot tudi podpore za trenutne odnose s partnerji.

logistikaV logistièni industriji je svetlobno upravljanje razmerja pomemben pogoj za delovanje urada. Uèinkovitej¹i pretok ogla¹evanja in poslovnih procesov je sprejemljiv z uporabo inovativnih informacijskih metod. Najpomembnej¹e tehnologije na podroèju logistiènih informacij, ki jih ponuja Comarch, so: elektronski prenos dokumentov, upravljanje dokumentov, naèrtovanje oskrbe in izvajanje analiz in poroèil.

Proizvodno podjetjeGlavna podroèja, ki jih podpirajo raèunalni¹ki sistemi v produkcijskih pisarnah, ni razloga za slednje, bodisi da izvajajo diskretna, individualna, procesna ali serijska dela, samo na skladi¹èu ali na podlagi naroèila, so proizvodni in logistièni procesi.