Tolmaeenje ponudbe za delo

Tolmaèenje je namenjeno la¾ji komunikaciji med dvema osebama, ki ne govorita v tem jeziku. Vemo, kako je na vseh podroèjih tolmaèenje razdeljeno na nove kategorije. Eden od njih je konferenèno tolmaèenje. In kaj so odvisne od njih in kdaj jih je vredno uporabiti?

Za kaj se ¹teje konferenèno tolmaèenje?Tak¹ne konferenène interpretacije se izvajajo predvsem v konferenèni skupini. Lahko se ohranijo na razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi se lahko zaporedno ali istoèasno uèijo prevajanja. Èe se za pogovore sestane veèja skupina ljudi iz razliènih dr¾av, je simultano tolmaèenje splo¹no sprejeto. Te zaporedne se manj uporabljajo, ker ne prina¹ajo tako privlaènih izdelkov.

Institucionalni in zasebni trgPrevode konference delimo na dve vrsti trga. Je institucionalni trg in isti. Mednarodne institucije, kot je EDC, pogosto organizirajo veèjeziène sestanke. Potem se prevod iz veè tujih jezikov prevede v materni jezik prevajalca, ki je bil doloèen prej. Taki tolmaèi morajo zato pokazati veliko znanja in praktiènih ve¹èin. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora biti tekoè v razliènih jezikih. Zahvaljujoè sedanjosti bo samodejno prevajal celotne konference v obdobju, ne glede na to, kdo bo v njih sodeloval. Èe pa gre za zasebni trg, je celotna situacija nekoliko drugaèna. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na takih konferencah sodelujejo liki iz dveh razliènih dr¾av. Na sestanku se prevajalci obraèajo tako, da govorijo le dobro v dveh, posebnih jezikih.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, bi morali dopolniti na¹a znanja s tem problemom. Trenutno celo naèrtuje lastne podkategorije. Torej, èe se ¾elimo ukvarjati s konferenènim tolmaèenjem, moramo imeti tako veliko znanje. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zahvaljujoè na¹im storitvam bomo z veseljem uporabili mednarodne institucije. In èe jih ¾elimo narediti, bomo zagotovo hitro spremenili na¹e preverjanje in ljudje upajo, da bodo dosegli ¹e bolj¹e prakse.