Vkljueno z blagajnami

Obstaja velika potreba po usposabljanju na Poljskem! Podjetja, enkrat lokalna, gredo na splo¹ni trg in pogodbe med poljskimi in japonskimi investitorji se nam ne zdi, da bi nas navdu¹ile. Te sorte so edino resno podroèje za tiste, ki dobro poznajo tuje jezike. Ali je dovolj, da postane¹ prevajalec?

Odgovor je: verjetno ne! Medtem ko prevajanje kratkih besedil ni problem, so pravni ali medicinski prevodi veliko te¾ji. To so strokovni prevodi, ¹e posebej v¹eè strankam.

Ne smemo pozabiti, da je popolno znanje tujega jezika ravno to, kar potrebujejo prevajalci. Pri uspehu teh medicinskih prevodov pa mora poznati strokovne izraze, tudi v ciljnem in izvirnem slogu. V nasprotnem primeru bi bilo veliko prevesti podrobne opise bolezni, rezultate laboratorijskih testov, zdravstvena priporoèila in vsebino posvetovanja. V tem smislu je treba dodati, da ta standard zahteva posebno natanènost in natanènost, saj lahko tudi najmanj¹e pomanjkanje v prevajalèevi knjigi koristi od ustreznih posledic. Zaradi ¹tevilnih gro¾enj je pijaèa iz prevoda medicinskega besedila preverjanje vsebine s strani drugega prevajalca. Seveda, vse to za odpravo tudi najmanj¹ih napak in napak.

Drug odlièen primer strokovnih prevodov je pravni prevod. V zadnjem primeru se zahteva dobro poznavanje pogojev zakona. Tak¹ni prevajalci najpogosteje uporabljajo zaèetek v pravnih razpravah in morajo (ustno prepisati. Zaradi specifiènosti dela, vkljuèno z uspehom, prevajalec ne more drugaèe obrniti, prav tako nima stanovanja, da bi preveril pravilnost trenutka v slovarju. Najpogosteje mora prevajalec, ki sodeluje pri sodnih razgovorih in izvirnih sodnih postopkih, potrditi zaprise¾eni prevajalec.