Za voja ko usposabljanje

Stalni pritisk tehnologije naprej daje veliko razliènih stanovanjskih stanovanj. Takrat predstavljajo veliko te¾o tovarne. Na ¾alost povzroèa tudi te inovativne gro¾nje pri delu. Trenutno se prvi "Nowak" s ceste ne bo prenesel v tak¹no trgovino. Pogosto so stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo, veèji ali manj nevarni. Da bi jih lahko obvladali, potrebujem ustrezno znanje in opravim ustrezno usposabljanje.

https://prideman.eu/si/

Obstaja veliko krajev, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali nov naèin prahu. Za vrtenje v tak¹nih conah se zahteva dobro usposabljanje. Atexov trening je tak¹na vaja, v okviru katere uèenci obvladajo pomembne odnose na podroèju eksplozijsko varne tehnologije in ATEX naèel. Uporablja se predvsem za: vodje, odgovorne za varnost v poslovnih operacijah, v katerih so potencialno eksplozivna obmoèja, osebe, ki delujejo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije, tudi za oblikovalce naprav EX. Na treningu boste izvedeli, katere atmosferske razmere omogoèajo eksplozijo, kjer je mogoèe najti ogro¾ene cone, kako so razlièna obmoèja, tudi kadar v njih sodeluje veliko tveganje, pri èemer vrsta opreme, ki lahko raèuna na nevarnost eksplozije in kako so eksplozivne snovi razdeljene ( naèrt za eksplozivne linije in temperaturne lastnosti, katere predpise veljajo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, in kako prepoznati pra¹ne cone. Upravljanje je ponavadi enodnevna, le nekatera podjetja lahko po nekaj urah spoznajo v dveh obrokih. Vsako usposabljanje v tem standardu se zakljuèi z izpitom, ki vpra¹a, kaj si zapomnimo. Èe dobite negativen rezultat, boste ponovno usposobljeni za pristop k izpitu ¹e enkrat, kar je omejeno z drugimi stro¹ki, pozitivnemu rezultatu pa sledi dokument, ki potrjuje pridobljeno znanje. Objavljena je na stanovanju in nanj je prilo¾ena posebna nalepka ali pa se v razmerju do podjetja, ki izvaja usposabljanje, opravi po po¹ti.